Chính sách miễn trừ trách nhiệm là một văn bản pháp lý nhằm mục đích giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của Twin188 Bet Club đối với các thiệt hại hoặc tổn thất của người dùng có thể phát sinh từ các hành động, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Chính sách Miễn trừ Trách nhiệm này (“Chính sách”) được lập bởi Twin188 Bet Club quy định các điều khoản miễn trừ trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Website https://twin188bet.club/.

Chấp nhận chính sách miễn trừ trách nhiệm tại Website

Việc truy cập và sử dụng Website https://twin188bet.club/ của bạn đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách này.

Miễn trừ về tính chính xác của Nội dung Website

Nội dung của Website https://twin188bet.club/ được cung cấp “nguyên trạng” và “theo khả năng có sẵn”. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, cập nhật hoặc không vi phạm của bất kỳ nội dung nào trên Website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của Website.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm
Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Liên kết đến các trang web khác

Website có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc hoạt động của bất kỳ trang web nào được liên kết. Việc truy cập các trang web được liên kết là do bạn tự chịu rủi ro.

Miễn trừ trách nhiệm liên quan tới Quyết định tham gia cá cược của người dùng

Nội dung trên website có liên quan tới cá cược. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích người dùng tham gia cá cược trực tuyến. Bạn phải chịu trách nhiệm khi tham gia cá cược online và các thiệt hại phát sinh khi cá cược online.

Miễn trừ về thiệt hại của người dùng

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ những thiệt hại phát sinh nào khi bạn sử dụng website hoặc các nội dung có trên website. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm với các hành động và quyết định của mình khi tham gia cá cược trực tuyến.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt việc truy cập Website của bạn bất cứ lúc nào, với hoặc không cần thông báo.

Thay đổi Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Website. Việc tiếp tục sử dụng Website của bạn sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: